สูงเม่น ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. จ.แพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่

นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่นส่งตัวแทนร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายชนกนาถ สุวรรณดารักษ์ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
2. นางสาวปวีณา วงศ์แสนสี นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
การจัดกิจกรรมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น