เทศบาลเมืองแพร่ ดำเนินโครงการห่มพระธาตุวัด

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2564 เทศบาลเมืองแพร่ นำโดย นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญถวายผ้าห่มพระธาตุ ตามโครงการห่มพระธาตุวัดในเขตเทศบาลเมืองแพร่ โดยวัดแรกเป็นวัดสระบ่อแก้ว เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เจริญบุญกุศลในธรรม จรรโลงคุณงามความดี ซึ่งผ้าห่มพระธาตุถือเป็นสื่อนำจิตของเราให้ตั้งปณิธาน เพื่อที่จะทำตามเจตนารมณ์ที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ อีกทั้งบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น