อ.สูงเม่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชมรมพัฒนาสตรีอำเภอสูงเม่น นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) ครั้งที่ 1/2565 ในที่ประชุมได้กล่าวถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสมาชิก คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ(เงินทุนหมุนเวียน) หลักเกณฑ์พื้นฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และแจ้งการจัดสรรและพิจารณาวงเงินของจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนอุดหนุน ตามสัดส่วนจำนวนสมาชิกของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้
– เงินทุนหมุนเวียน 1,530,000 บาท
– เงินทุนอุดหนุน 120,000 บาท


และข้อมูลหนี้คงค้างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกา ยน 2564 จำนวน 12 โครงการ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสูงเม่น

ในโอกาสนี้ นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วย นางดวงมณี นวลจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
การจัดประชุมเน้นมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น