รายชื่อสถานประกอบการ ร้านอาหาร ที่มีการแสดงดนตรีและมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผ่านการประเมินด้วยตนเองในระบบ COVID Free Setting)ตามคำสั่งคกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2654

รายชื่อสถานประกอบการที่มีการแสดงดนตรีและมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผ่านการประเมินด้วยตนเองในระบบ COVID Free Setting)
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2654 (พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม)
.
…..ข้อมูล วันที่ 13 ธันวาคม 2564…..
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

รายชื่อสถานประกอบการที่มีการแสดงดนตรีและมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผ่านการประเมินด้วยตนเองในระบบ COVID Free Setting)
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2654 (พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม)
.
…..ข้อมูล วันที่ 12 ธันวาคม 2564…..
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลำดับ ตามคำสังคะกรมกรติต่องัวดเชยให่ 299/2654 (พืนที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ mำเภอwomทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม) ข้อมูล วันที่ ธันวาคม 2564 ชื่อสถานประกอบการ Downunder pub and Bistro Rec Jazz ที่ตั้งสถานประกอบการ 186/1 หมู่- ถนนlอยเคร ซอยลอยเคราะ 4/7 หมู่4 ถนนไฮเวย์ ซอยHappy part ตำบล Dang Fantastic ช้างคลาน and restaurant ซอย- ผลการประเมืน awan Restaurant ผ่าน พระสิงห์ 237/6 หมู่- ถนนมหิดล ซอย- 67/2 ถนนลอยเคราะห์ ซอยลอยเคระห์ ถนนสิงหราช ซอย- คาเฟ่ แอนด์ ไทย ดีเสิร์ท จำกัด Mila ผ่าน 59/1 ช้างคลาน ช้างคลาน สันติธรรม ผ่าน 10 Place Pause Peace ก๋วยเตียวเนื้อตุ่นรสเด็ด อำเภอ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่แตง ซอย- ผ่าน ศรีภูมิ ซอย- ผ่าน ผ่าน ถนนป่าตัน ซอย- 148/4 หมู่10 ถนนเชียงใหม่-ฝ ผ่าน ซอย- ร้างเผือก ป่าตัน ขี้เหล็ก ผ่าน ผ่าน ผ่าน"

รายชื่อสถานประกอบการที่มีการแสดงดนตรีและมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผ่านการประเมินด้วยตนเองในระบบ COVID Free Setting)
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2654 (พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม)
.
…..ข้อมูล วันที่ 11 ธันวาคม 2564…..

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

รายชื่อสถานประกอบการที่มีการแสดงดนตรีและมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผ่านการประเมินด้วยตนเองในระบบ COVID Free Setting)
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2654 (พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม)
.
…..ข้อมูล วันที่ 10 ธันวาคม 2564…..

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

รายชื่อสถานประกอบการที่มีการแสดงดนตรีและมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผ่านการประเมินด้วยตนเองในระบบ COVID Free Setting)
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2654 (พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม)
.
…..ข้อมูล วันที่ 9 ธันวาคม 2564…..

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

รายชื่อสถานประกอบการที่มีการแสดงดนตรีและมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผ่านการประเมินด้วยตนเองในระบบ COVID Free Setting)
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2654 (พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม)
.
…..ข้อมูล วันที่ 8 ธันวาคม 2564…..

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

รายชื่อสถานประกอบการที่มีการแสดงดนตรีและมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผ่านการประเมินด้วยตนเองในระบบ COVID Free Setting)
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2654 (พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม)
.
…..ข้อมูล วันที่ 7 ธันวาคม 2564…..

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "2 ไดน่าป้า ล่ะยำ หม าล่าน้องแพม ลาoปลาสะดi้ง2 อำเภอจอมทอง 112/1 ห้อง หมู่14 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ซอยดอยอินทนนุข่วงเปา 93/2 หมู่13 ถนนเชียงใหม่ ฮอด ซอยฮอด 125 หมู่4 ถนน- ซอย- จอมทอง ขวงเบ ผ่าน จอมทอง สบเตียะ ผาน จอมทอง ผ่าน"

รายชื่อสถานประกอบการที่มีการแสดงดนตรีและมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผ่านการประเมินด้วยตนเองในระบบ COVID Free Setting)
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2654 (พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม)
.
…..ข้อมูล วันที่ 6 ธันวาคม 2564…..

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

รายชื่อสถานประกอบการที่มีการแสดงดนตรีและมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผ่านการประเมินด้วยตนเองในระบบ COVID Free Setting)
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2654 (พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม)
.
…..ข้อมูล วันที่ 5 ธันวาคม 2564…..

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

รายชื่อสถานประกอบการที่มีการแสดงดนตรีและมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผ่านการประเมินด้วยตนเองในระบบ COVID Free Setting)
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2654 (พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม)
.
…..ข้อมูล วันที่ 4 ธันวาคม 2564…..

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลำดับ 90s ซือสถานประกอบการ KITCHEN Another World หมู่- ที่ตั้งสถานประกอบการ ตำบล 50100 Restaurant อำเภอ คลูบารe ถนนโพธาราม ซอยโพธาราม3 ซอยมูลเมืองชอย ซอย12 ซ้างคลาน ประเมิน ผ่าน เมืองเชียงใหม่ ถนนกำแพงดิน ชอย1 Japanese restaurant Greensmoked Havana ซ้างเผือก พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ ซอย3 Chiangmai Restaurant, akyra Mediumrare Manor Chiang ถนนราชภคินัย สุเทพ พระสิงห์ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ Izakaya หายยา ศรีภูมิ วัดเกต ถนนนิมมานเหมินทร์ ชอย9 ถนนวงแหวนรอบสอง ชอยไม่มี ถนนเชียงใหม่หางดง Nimman Se Rooftop Restaurant Savor Society Seoulhigh สุเทพ แม่เหียะ แม่เหียะ ถนนนิมมานเหม็นท์ ถนนศรีดอนไซย ชอย- สุเทพ ซอยซ้างม่อย ชอยซอย Smile kitchen Somewhere (หม่าล่าหม้อไฟ) Spice grumpy CHIANGMAI Kangsadan Khoei Yuan Chiang Mai ครัวตาริน ครัวบ้านขวัญเชียงใหม่ คางหมูย่าง(มหาชน) ซอย -ถนนข้างคลาน ถนนนันทาราม ศรีภูมิ ถนนสุเทพ ชอยวัดอุโมงค์ พระสิงห์ ซอย2 หมู่ไม่มี ถนนlaตนา ท่าศาลา องเชียงใหม่ มืองเชียงใหม่ ผาน ผ่าน"
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลำดับ ชือสถานประกอบการ แห่ง ที่ตั้งสถานประกอบการ ซอย- ซอย- ตำบล อำเภอแม่แตง จำนวน ร้านอิมห้วยคาเฟ่ ร้านลาบป้าปุ้ม หลงนา ยืนฮุมหม่าล่าซ่อแล เรือนแพล้านนา อำเภอจอมทอง จ้านวน บาร์เกเร ดรีมคาเฟ ร้านทับทิมทองปลาเผ ร้านอาหารไดน่า จอมทอง ร้านฮิวจ์บาร์ อำเภอ ถนน- แห่ง ผลการ ประเมิน ซอย- สันป่ายาง กิ๊ดช้าง แม่แตง แม่แตง ผ่าน ผ่าน หมู่19 ถนนเชียงใหม่ ถนนอินทนนท์ ชอย- ชอย1 ซ่อแล บ้านเป้า แม่แตง แม่แตง Society 70พาณิชย์ ผ่าน ผ่าน สบเตียะ ข่วงเปา จอมทอง จอมทอง ผ่าน ชอยตีดถนน ถนนดอยอินทนนท์ ซอยไม่มี ถนนเชียงใหม่- ซอย- หมู่14 ถนนทางขึ้นดอยอินทนนท์ ซอย- จอมทอง ข่วงเปา ข่วงเปา จอมทอง จอมทอง ผ่าน ผ่าน สรปรนอาทเินใ้ทรกรเรองอีแอลกอ์ รวมทั้งสิ้น 233 แห่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 203 แห่ง อำเภอแม้ริม จำนวน อำเภอแม่แตง จำนวน อำเภอจอมทอง จำนวน จำนวน แห่ง แห่ง อำเภอดอยเต่า แห่ง แห่ง"

รายชื่อสถานประกอบการที่มีการแสดงดนตรีและมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2654 (พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม)
.
…..ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2564…..

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "29 Akaliko namads สถาน 30 31 32 Another World ChianMa Italian Restaurant 33 Cool bar คลูบาร์ Fruit Plus Cafe 34 35 Goro 36 panese restaurant Greensmoked 37 Havana 38 39 Chiangmai 40 Holiday Italics Restaurant. akyra Manor Chiang Mai Mediumrare 41 Nymph 42 Okada Izakaya 43 Pizza Nimman Heart Rise Rooftop Restaurant 45 Savor Society 46 Seoulhigh 47 Smile kitchen 48 Somewhere Bar 49 หม้อไฟ) Spice Garden 50 Steak 51 day 52 Kangsadan 54 The grumpy old men BAR CHIANGMAI เขยญวน Khoei Yuan Chiang Mai ครัวตาริน ครัวทับทิม ครัวบ้านขวัญเชียงใหม่ คางหมูย่าง(มหาชน) เจี่ยทังเฮงสาขาศรีดอนไซย หมูจุ่ม สาขา5 (สันติธรรม) 55 56 58 60 yุm2omolollotขhrna ดรีมคาเฟ่"
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "95 98 99 101 ร้านอาหารญีปุ่นโมมิจิ 96 ร้านอาหารไดน่า จอมทอง 97 ร้านฮะจิบัง ราเมน สาขา บิกซีเซียงใหม งรัตน์ไก่อบฟาง สมสมัยลาบ ส้า 100 สุราญบาร์ หม่าล่าบูฟเฟต์ 129 หม่าล่า good burn 102 หม่าล่า4แยก สาขา เคหะหนองหอย 103 หัวปลาหม้อไฟเฮียส. 104 อภิรมย์ คาเฟ่ เชียงใหม่ ออย-โอ๊ด หมูกระทะ อร่อย ขาวต้ม1บาท (แม่เหียะ) ปลาเผา เชียงใหม่ 108 เอกทิพย์โชคดี 109 โอปี้หม่าล่า 105 106 107 cafe Shura48 112 โมเมนต์โนทิส แจ้สคลับ 113 ร้านทิวไผ่ 134340 House Bar At ขัวเหล็ก erenebackyardCafe&eatery Total 115 116 117 118 บริษัท รวมโชค คาเฟ่ จำกัด 120 องศาบาร์ อีสต์ บาร์ 0พาณิชย์ 121 122 Rooftop Bar Chill 124 Chiangmai 125 KIN organic soymilk & burger Liberty ลิเบอร์ตี้ Living machine 126 Mee Zu Nam"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "128 129 Papa Yakiniku SHADE OF MOONLIGHT GHT 30 132 133 134 Somm wine&dine TENSHIN YAKINIKU wood bar rooftop5fl. โก้งหม่าล่า ขมกิก ครัวไทยสไปซี่ เคซูชิ เชียงใหม่ ไนน์ คอฟฟี บ้านม่อนม่วน มีเส้น 136 137 138 140 141 ยำเป็นดาว ร้านพิชซาเรีย จ็อตโต้ 142 144 เชียงใหม่ บุฟเฟต์ สาขาเชียงใหม่ สาขานิมซิตี์ ดลี่ ลำโพชะ มีโชคพลาซ่า 145 146 147 148 สุขสม หม่าล่า191 หม่าล่าวอร์มคอ คาเฟ ไอซี่คาเฟ่ แอนด์ ไอซีชาบู 149 150 Malt 152 เยลโล่ จำกัด แอล เอส เอ็ม 153 54 เดอะ ไวท แรบบิท ภัตตาคารตูลู่ ร้านที่เทน อินบ๊อกซ์ คาเฟ่ 155 156 157 158 159 Burn chiangmai Fusion Village (ฟิวชัน วิลเลจ) Good Icon park SOHO THE CLUB CHIANGMAI"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "163 164 161 The Mellowship 162 ครัวแจ่มเจริญย์ ต้องเหนือ ร้านศรีนครพิงค์ 165 ร้านสะเปาคำ แอทท่าศาล ลา าเฟแอ นดเรสเตอrองท Garden cafe and resort 166 167 Grill india 169 Sweet 170 Grill&Fusion TOKKI ZAKAYA Uchi Japanese Gastro Bar 172 Wine Connection 173 มหิดล ชียงใหม่ 174 Wishbeer Chiang Mai Yakitori อิหยังวะ ครัวนภัส 175 ครัcพฤกษา เบอร์7 177 แคมป์ 180 185 178 ต้นเฮา ส์บาร์ 179 บริษัท ฟังกิกริลล์ จำกัด บ้านม่อนม่วน แบล็คลิสต์ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองท 182 ฟังกิกริลล์หม่าล่า สาข าดอนจัน 183 ฟังกีกริลลหม่าล่า สาขาแม่เหียะ เหียะ ฟังกีกริลล์หม่าล่า สาขาห้วยแก้ว ร้านแกงร้อนบ้านสวน ร้านโกดังเบียร์ ร้านน้องฟลุ๊ค ร้านมหานิยม20 ห้วยตึงเฒ่า ร้านมีลาภ เจ้าเก่าลำปาง ร้านไวน์ คอนเน็คชั่น สาขา มีโชคพลา ร้านส้มตำผู้ ายขายหอย าขาเชียงใหม่ ร้านฮิมห้วย คาเฟ่ เรือนนที เทอเรส 186 187 88 190 192 193"
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "227 228 The Duke Rimping The River Market 229 สรวลเสเฮฮา 230 หม่าล่ามหานิยม 231 ฮะจิบังราเมน สาขาเซ็นทรัลเฟสติเวล เชียงใหม่ 232 ร้านโป่งแยงแอ่งดอย เรือนแพล้านนา 233"

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น