วัคซีนพาสปอร์ต คืออะไร?

วัคซีนพาสปอร์ต คืออะไร?
วัคซีนพาสปอร์ต คือ เอกสารรับรองผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

สถานที่จัดทำวัคซีนพาสปอร์ตในจังหวัดเชียงใหม่
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.เชียงใหม่)
2. โรงพยาบาลนครพิงค์
3. โรงพยาบาลฝาง
4. โรงพยายาลสันทราย
5. โรงพยาบาลจอมทอง
6. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือเดินทาง (passport)
2. ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ใบรับรองต้องมี QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีน)
3. บัตรประจำตัวประชาชน
หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับพร้อมเซนรับรองสำเนาถูกต้อง

ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง 50 บาท ต่อครั้ง

สำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนพาสปอร์ตแล้วและประสงค์จะอัพเดตเล่ม (เพิ่มจำนวนเข็มวัคซีน) ขั้นตอนการอัพเดตเล่มให้ดำเนินการเหมือนเดิมทุกประการ ***เสียค่าบริการครั้งละ 50 บาท***

ร่วมแสดงความคิดเห็น