เชียงใหม่ มีมติอนุญาตให้สถานศึกษา ที่ผ่านการพิจารณา สามารถเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 2565

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกหนังสือระบุเรื่อง อนุญาตให้สถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุญาต จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) พร้อมรายชื่อสถานศึกาษาที่ขออนุญาตเปิดเรียนแบบปกติ แนบท้ายหนังสือ ระบุ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งคำสั่งคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการชะลอการเปิดเรียนของสถานศึกษาทุกประเภทในรูปแบบปกติ (On Site) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นตันไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการโรคคิตต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ได้มีมติให้สถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุญาต จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาทราบและดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุญาต จากคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และ มาตร การ UP.DMHTT อย่างคร่งครัด
2.ให้หน่วยงานทางการศึกษากำกับ ติดตาม สถานศึกษาในกำกับและรายงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ
3. สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาต ใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ให้ดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาอนุญาตเปิดเรียนแบบ (On Site) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางยุพิน บัวคยม)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น