ตรวจติดตามการเตรียมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า/ผอ.ศบช.ไฟป่า อำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยคณะทำงาน ศบช.อ.ดอยเต่า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า
ผู้บริหารอปท. กำนัน ผญบ. และผู้ปฏิบัติงานด้านไฟป่าทุกระดับในพื้นที่อำเภอดอยเต่า ให้การต้อนรับ พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร รอง ผบ.มทบ.33/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.)ในฐานะหัวหน้าคณะตรวจติดตามการเตรียมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับอำเภอ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วย คทง.ศบช.จ.ชม ประกอบด้วย ปภ. ทสจ. สจป.1 สบอ.16 ทถจ. อบจ.ชม. และเกษตรและสหกรณ์ จ.ชม. เนื่องในโอกาสตรวจติดตามการเตรียมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า

โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้.-
1. เวลา 09.30 น. ตรวจความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ ยานพาหนะในการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควันตามภารกิจ
ของหน่วยงานในสังกัด ทส. สธ. ชมรมอปท. ชมรมกำนัน – ผญบ. สนง.เกษตรอำเภอดอยเต่า รร.ดอยเต่าวิทยาคม กศน.อ.ดอยเต่า และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2. เวลา 10.30 น. บรรยายสรุปแผนการดำเนินงานด้านไฟป่าของอำเภอดอยเต่า และผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการ ศบช.จ.ชม ,แผนการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ตำบลเสี่ยง (ต.โปงทุ่ง และ ต.มืดกา)
และรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานจาก ศบช.จ.ชม.
3. เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยมจุดสกัดไฟป่า พื้นที่ชิงเก็บ และจัดทำเสวียนไม้ไผ่ และร่วมทำเเนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟ บ้านแม่บวนเหนือ ม.8 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
4. เวลา 15.30 น. ประชุมประชาคมผู้นำตำบล/หมู่บ้าน คทง.ไฟป่า บ้านแม่บวนเหนือ ม.8 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ และภาคประชาชนในพื้นที่ รับฟังปัญหา และแจ้งแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่
5. เวลา 16.00 น. เยี่ยมชมการก่อสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดเเท่ง (Wood Pellet) และศูนย์รับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านน้อย ม.1 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
– ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น