สำนักงานท้องถิ่นลำปาง จัดประชุมร่วมกับท้องถิ่นอำเภอ ในการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ

สำนักงานท้องถิ่นลำปาง จัดประชุมร่วมกับท้องถิ่นอำเภอ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ แก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นทึ่ให้เกิดความยั่งยืน

วันที่ 14 ม.ค. 65 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมฯ และท้องถิ่นอำเภอ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการปฏิบัติราชการของหน่วย ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดลำปาง

ที่ประชุมฯ ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, การบริหารโครงการ/เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ, การแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการจัดระบบการบริหารภายใน ให้มีประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน เน้นย้ำการขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาต่างๆ โดยบูรณาการความร่วมมือและทำงานเชิงรุก ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนร่วมรายงานปัญหา พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข

ร่วมแสดงความคิดเห็น