(มีคลิป) สหกรณ์บริการครูแพร่ จัดประชุมสามัญประจำปี 2564 กำไร 21 ล้านกว่าจ่ายปันผล 6.50 เฉลี่ยคืน 11.75

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุม พระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูแพร่ น.ส.กาญจนา กัญจนวัฒน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2564 โดย ได้เชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัดอาศัยความตามข้อ 69 แห่งข้อบังคับสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในการประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมกัน 110 คน ขณะที่เปิดการประชุม จากผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเชิญ มีสมาชิกบางส่วนจาก อ.วังชิ้น ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธ์ โอมิครอน ในการประชุม มี นายพินิจ แก่นจันทร์ นายกองธรรม นวเลิศเมธี นายอดิศักดิ์ ว่องเล่ย์ นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง ที่ปรึกษา นางทิพวรรณ กสิรักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1 นายวันชัย แสงนาคหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ นายปพณ หม้อกรองผู้ตรวจสอบกิจการดร.พัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันท์ ผู้สอบบัญชีเอกชน


เริ่มการประชุม โดย น.ส.กาญจนา กัญจนวัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้แนะ ที่ปรึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชี และได้รายงาน โดยมี น.ส.ณรันนันท์ ราชฟู ผู้จัดการ และ นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่ง เลขานุการ สลับกันให้รายละเอียดเพิ่มเติม รายงานสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด ประจำปี 2564 และพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ที่ประชุมรับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ที่ประชุมรับทราบ
3.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
3.2 รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2564
3.3 รายละเอียดการทำประกันชีวิต ปี 64
3.4 ข้อเสนอแนะของสหกรณ์จังหวัด
3.5 ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์แพร่


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2564
4.2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564
4.3 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2565
4.4 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (2565-2568)
4.5 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน รายรับ-รายจ่าย ปี 2565
4.6 พิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ประจำปี 2565
4.7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
4.8 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีเอกชน ประจำปี 2565
4.9 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565-2566 ได้นายปพณ หม้อกรอง
4.10 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ รับรอง


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมวันนี้ เป็นการประชุมที่ไหลลื่นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาเอกสารทำการบ้านมาเป็นที่เรียบร้อย ผู้เข้าร่วมประชุม ได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอมาทุกกิจกรรม โดยสหกรณ์บริการครูแพร่ ปีนี้ได้กำไร 21 ล้านกว่า จัดสรรปันผลหุ้น 6.50 ปันผลเฉลี่ยคืน 11.75 สหกรณ์บริการครูแพร่ยังได้จับของรางวัลให้กับผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมและสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมได้เสร็จสิ้นเวลา 12.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น