เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเทคนิคการสอนเด็กที่มีพัฒนาการอ่านเขียนพูดล่าช้า ในพื้นที่ อ.เวียงแก่น

เวลา 09.00 น. วันที่ 14 ม.ค. 65 นางบุษบา บุญญลักษม์ มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับปกครองอำเภอเวียงแก่น กิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น และ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ ทักษะ เทคนิค การถ่ายทอดความรู้ แก่คณะครู นำไปปรับใช้กับนักเรียนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ที่มีพัฒนาการอ่าน เขียน พูด ภาษาไทย ล่าช้า ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตปิยะอุย ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

กิจกรรมดังกล่าว มีขึ้นตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้มีการพัฒนาทักษะจากห้องเรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา เครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม ให้แก่คณะครู เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียน

วิโ

ร่วมแสดงความคิดเห็น