จ.พะเยา จัดกิจกรรม Kick off “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา” ปี 2565

วันที่ 17 ม.ค. 65 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Kick off “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา” ปี 2565 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดอาสาสมัคร องค์กรเครือข่ายต่างๆ และข้าราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา จัดขึ้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ วัดอนาลโยทิพยาราม ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครเฝ้า ระวัง ลาดตระเวนและดับไฟโดยชุมชน ก่อนจะทำการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันลดปริมาณเชื้อเพลิง

โดยกิจกรรม Kick off “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา” ปี 2565 สืบเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ท้องที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนของ ประเทศไทยและจังหวัดพะเยา จะมีสถานการณ์ภาวะหมอกควันปกคลุม หรือมีปริมาณ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็น ประจำ เริ่มจากเดือนมกราคม และเข้าสู่ภาวะรุนแรงในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนเมษายนจนถึงขั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และยังเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของ หน้าดิน ลดความชุ่มชื้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมและปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่ง มีสาเหตุหลักๆ คือการจุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ หรือขยายพื้นที่ทำกินเข้าในเขตป่า การจุดไฟเผาในพื้นที่เกษตรเศษวัสดุ หรือวัชพืช การจุดไฟเผาในพื้นที่ชุมชน การจุดไฟเผาข้างทาง สำหรับแนวทาง ในการแก้ไขปัญหานั้นจะต้องมีการป้องกันและควบคุมอย่าง เหมาะสม และสอดคล้องกับห้วงเวลา แต่เนื่องจากพื้นที่ต่างๆ ที่กล่าวมานั้นรวมกันแล้วถือว่ามี จำนวนกว้างขวางมาก เฉพาะในจังหวัดพะเยามีพื้นที่รวมกัน เกือบ 5 ล้านไร่ ทำให้ เกินกำลังของเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงตลอดเวลา

ทั้งนี้ ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่เกิดผลกระทบโดยตรง ต่อประชาชน จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ โดยในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการ และในระดับท้องที่ มีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการ และส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพื้นที่ต้องเป็นกำลังสำคัญ ในการร่วมมือกันงดการเผา ป้องกัน ตักเตือน ป้องปราม และเข้าควบคุมเหตุได้อย่างใกล้ชิดและทันท่วงที สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความตระหนัก และสร้างความพร้อมในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าใน ท้องที่จังหวัดพะเยา ปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น