ประชุมโครงการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา (Bilingual Program)

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 การนำเสนอการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา (Bilingual Program) ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาล รักษาการ ผอ.สำนักการศึกษา

นางอัญชิสา ควัฒน์กุล ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา นางอภิรดี มิตรวงษา หัวหน้าหน่วยงานศึกษานิเทศก์ และผศ.ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมพูดคุย เรื่องโครงการเรียน 2 ภาษา (Bilingual Program) ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการระหว่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานฑูตสหรัฐ (RELO) และ AUA เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ณ ห้องประชุมบัวระวง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น