มีผลวันนี้ ! ลดค่าจดทะเบียนโอน และจำนองอสังหาฯ เหลือ 0.01%

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม 4 ฉบับ กำหนดให้ลดค่าการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% และค่าจดทะเบียนจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% ช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 65 รักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ช่วยเหลือให้ลูกหนี้ มีสภาพคล่องและผู้ประกอบการกลับมาประกอบธุรกิจได้เร็วขึ้น แบ่งดำเนินการเป็น 2 กรณี

1. เพื่อลดภาระให้กับประชาชนที่มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ 2 ฉบับ มีผลเป็นการลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอาคารที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว บ้านแฝดและบ้านแถว) หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว และห้องชุดในอาคารชุด ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด โดยราคาซื้อขายและประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท มีการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.-31 ธ.ค. 65

กระทรวงการคลังประเมินว่า จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอสังหาฯ มูลค่าประมาณ 2.91 แสนล้านบาท ช่วยเพิ่มการบริโภคในประเทศได้ 7.4 หมื่นล้านบาท เพิ่มการลงทุนประมาณ 1.35 แสนล้านบาท และส่งผลให้จีดีพีเพิ่มขึ้น 0.58%

2. มาตรการลดค่าธรรมเนียม เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ 2 ฉบับ มีผลเป็นการลดค่าจดทะเบียนโอนและจดจำนองในอัตราเดียวกันกับกรณีแรกคือเหลือ 0.01% สำหรับกรณีที่มีการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างลูกหนี้ รวมถึงผู้ค้ำประกันกับสถาบันการเงิน หรือกับบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต บริษัทสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 65 -31 ธ.ค. 69 เป็นเวลา 5 ปี

กระทรวงการคลังประเมินว่า จะช่วยเหลือให้ลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือจนมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น สามารถฟื้นฟูฐานะและกิจการ สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ ส่วนเจ้าหนี้และระบบสถาบันการเงิน ในภาพรวมมีต้นทุนลดลงและสามารถให้สินเชื่อแก่ประชาชนและธุรกิจต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น