สพม.เชียงใหม่ ประชุมผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้บริหารฝ่ายบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในการเพิ่มสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี  ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายธัชกร สายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพัชรินทร์ กันวะนา และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น