โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาว ตามโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ 89 ล้านความดี”

วันที่ 18 ม.ค. 65 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาว โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ 89 ล้านความดี” จากนายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล นำผ้าห่มกันหนาวจำนวน 200 ผืน เพื่อนำผ้าห่มไปมอบช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองฯ จ.เชียงราย

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อ 89 ล้านความดี แบ่งปันผ้าห่มกันหนาว ซึ่งกิจกรรมนี้ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 ร่วมกันออมเงิน อีกทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กอนุบาลทุกคน ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยึดมั่นในความดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น