เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมประชุมนายกเหล่ากาชาด 76 จังหวัด ประจำปี 2565 ผ่านระบบ ZOOM

เวลา 09.00 น. วันที่ 19 ม.ค. 65 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางยุพาภรณ์ แก้วจิตคงทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมใน “โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565″(ครั้งที่ 1) ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อรับทราบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด และโครงการสำคัญต่างๆ ของสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

โดยมีนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายกกิ่งกาชาดอำเภอ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น