พช.อ.สูงเม่น ร่วมรับฟังการประชุม Kick off KM Challenge และโครงการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พช.อ.สูงเม่น ร่วมรับฟังการประชุม Kick off KM Challenge และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการ สถาบันการพัฒนาชุมชน มีประเด็นการประชุม ดังนี้
– แนวทางการดำเนินงาน โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปี 2565 โดย กลุ่มงานจัดการความรู้ และศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพัฒนาชุมชน
– การมอบนโยบายการสร้างเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2565 โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
– การพัฒนาทักษะด้านสื่อดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดย ผู้แทนสถาบันการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
– การมอบแนวทาง KM Challenge : การสร้างองค์กรการเรียนรู้ และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2565 โดย นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการ สถาบันการพัฒนาชุมชน
– โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตร Building An Effective Future Leader for Next Normal สร้างนวัตกรรม “1 คน 1 ชิ้นงาน ล้านความสุข”


การเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีกระบวนการ 5 กระบวนการ
– แสวงหาคนมีใจ
– สร้างองค์ความรู้พัฒนาตนเอง
– ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน Show Case
– ตอบแทนสังคม
– สุดยอดการพัฒนาดีเด่น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3 ส่วน การพัฒนาตนเองของผู้นำ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อสังคม:เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดสังคมแห่งการเกื้อกูลแบ่งปัน และต่อประเทศชาติ 3 สร้าง : สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน


KM Challenge ตามเป้าหมายการจัดการความรู้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และระดับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
– KM Challenge ระดับบุคคล “องค์ความรู้ดีเด่น เรื่องเล่าเร้าพลัง”
– KM Challenge ระดับหน่วยงาน (สพอ.): สุดยอด “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้”
-KM Challenge ระดับหน่วยงาน (สพจ.): สุดยอด Prototype “ต้นแบบการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้” ระดับประเทศ
?ส่งผลให้เกิดความสำเร็จ 3 ด้าน ด้านการพัฒนาคน การพัฒนางาน และการพัฒนาองค์กร เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น โดย นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมาย นางอดิศร พรหมอยู่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และน.ส.จีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว
ในการร่วมรับฟังการประชุมฯ นี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น