โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และนวัตกรรมสร้างสรรค์ “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และนวัตกรรมสร้างสรรค์ “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดฯ อ.ดร. มาโนช นาคสาทา ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน คุณอาคม ศุภางค์เผ่า ประธานสมาพันธ์ SMEs ส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ กลุ่มนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการ SMEs – Start Up ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young SMEs + Farmer กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงิน ร่วมงานฯ ณ บริเวณลานอะตอม อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานบริการทางวิทยาศาสตร์ สู่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยี ไปพัฒนาระบบคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และต่อยอดสู่การขับเคลื่อน SMEs ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

การจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในพื้นที่ ให้สามารถเชื่อมโยงผลงานวิจัย ที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนในอนาคต ตลอดจนสามารถสร้างกลไกความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม SMEs อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา SMEs ให้เข้าถึงนวัตกรรมและดิจิทัล อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้สูงขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น