มช.อันดับ 3 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของโลก โดย ISC World University Rankings 2021

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 3 ในประเทศไทย และอันดับที่ 10 ใน ASEAN จากการจัดอันดับ TOP1000: ISC World University Rankings 2021 โดย Islamic World Scientific Citation Center

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ISC World University Rankings 2021 โดย Islamic World Scientific Citation Center (ISC) ได้ใช้เกณฑ์ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ด้าน คือ 1) Research 60%, 2) Education 10%, 3) International Activity 15% และ 4) Innovation 15% ทั้งนี้ตัวชี้วัด 4 ด้านแรก เป็นการใช้ฐานข้อมูลจาก InCites ของ Clarivate Analytics & Web of Science และด้านที่ 4 (ด้านนวัตกรรม) เป็นการใช้ข้อมูลจาก US Patent & Trademark Office (10%) และร้อยละของ Industry Collaborations (5%) ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยตัวชี้วัดแต่ละด้าน ยังประกอบด้วยตัวชี้วัดที่มีรายละเอียดปรากฏอยู่ที่ ISC World Universities Ranking

ASEAN Top Universities (Ranked Within Top 1000) สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ที่ได้รับการจัดอันดับ ใน ISC World University Rankings 2020 อยู่ในช่วงไม่เกินอันดับที่ 1000 มีทั้งหมด 16 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสิงคโปร์ 3 แห่ง มาเลเซีย 6 แห่ง ไทย 4 แห่ง อินโดนีเซีย 1 แห่ง และ เวียดนาม 2 แห่ง ตามภาพที่ปรากฏนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น