โควิด-19 จ.แพร่กระจายไปทั่วพบอีก 30 ราย ส่วน ต.หัวฝายออกแนะนำกลุ่มเสี่ยงให้กักตัว

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากเภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่แจ้งว่า กระจายหลายอำเภอ 30 ราย สถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่ประจำวันที่ 22 มกราคม 2565 วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 30 ราย
-อ.เมือง 3 ราย ต.นาจักร 2 ราย ต.ทุ่งโฮ้ง 1 ราย
-อ.สูงเม่น 15 ราย ต.ร่องกาศ 7 ราย ต.เวียงทอง 3 ราย ต.ดอนมูล 2 ราย ต.น้ำชำ 2 ราย ต.บ้านกาศ 1 ราย
-อ.ลอง 1 ราย ต.ปากกาง อ.สอง 4 ราย ต.สะเอียบ 2 ราย ต.ห้วยหม้าย 1 ราย ต.แดนชุมพล 1 ราย
-อ.วังชิ้น 4 ราย ต.วังชิ้น 2 ราย ต.ป่าสัก 1 ราย ต.นาพูน 1 ราย อ.หนองม่วงไข่ 1 ราย ต.วังหลวงเดินทางมาจากต่างต่างประเทศ 2 ราย


ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 297 ราย
ผู้ป่วยรักษาหาย 11 ราย
ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่ จำนวน 87 ราย ผู้ป่วยสีเขียว 27 ราย สีเหลือง 58 ราย สีแดง 1 ราย
ป้องกันตนเองให้ดี ฉีดวัคซีนให้ครบ ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด สงสัยให้ตรวจหาเชื้อ
ที่อําเภอสูงเม่น ต.หัวฝาย


วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 17.30  น.
นาย สําราญ โด่งดัง ผญบ. หมู่ที่12 ต.หัวฝาย นางสาว กฤตยากร คําปัญจะ นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วย นางพิศมัย สบายวงค์ ประธาน อสม. ตําบลหัวฝาย ,นายเดวิทย์ จริงแล้ว, นางกิ่งดาว ชมเชย ผช. ม 12 และนาง สกาวเดือน ชาวเวียง สารวัตร กํานัน ได้ออกไปแนะนํา การปฏิบัติตัว จากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และมีมาตรการ ให้กักตัวเอง 10 วัน เพื่อสังเกตุดูอาการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น