บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดโครงการหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้สู่พลเมืองดิจิทัล ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการทำงานหลักสูตร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้สู่พลเมืองดิจิทัลที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการทำงานหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564

ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสยกระดับองค์ความรู้ในด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

โดยคำนึงถึงการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษา เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาการศึกษาไทยในทุกระดับ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ยุคศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนทัศน์ที่สะท้อนถึงองค์ความรู้ที่นำไปใช้งานได้จริง ตลอดจนนำไปสู่การเผยแพร่งานวิจัยในเวทีต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถนำองค์ความรู้ ไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเชิงนวัตกรรมการศึกษา ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ประธาน คำจินะ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมและนักศึกษา หัวข้อ การจัดการเรียน การสอนในยุค New Normal และออกแบบการพัฒนาและการสร้างสื่อการสอน, การสร้างสื่อแอนิเมชั่นแบบง่ายด้วย Animaker,การตัดต่อวีดีโอผ่านมือถือด้วย Kinemaster,การสร้างแบบฝึกออนไลน์ด้วย Wordwall,การสร้างสื่อการสอนด้วย Canva,การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และการประเมินการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในยุคดิจิทัล ที่สอดคล้องกับ หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น