หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

วันที่ 22 มกราคม 2565 นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาส เพิ่มทักษะความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงง่ายและสะดวก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ Digital Startup โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมเครือข่ายดิจิทัลภาคเหนือและผู้ให้บริการเทคโนโลยี ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคเหนือตอนบน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น