ตรวจสอบห้องเย็นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันการกักตุนซากสุกร

วันที่ 23 มกราคม 2565
สารวัตรกรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง (ศปปข.)และฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสน เข้าตรวจสอบห้องเย็นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันการกักตุนซากสุกร ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สุกรมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น และเป็นแนวทางป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) รวมถึงตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์ซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
จำนวน 1 แห่ง คือ ห้องเย็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำไพลี อิมพอร์ท แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
จากกาตรวจสอบไม่พบการรกักตุนซากสุกรและไม่พบการกระทำความผิดตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ร่วมแสดงความคิดเห็น