ร่วมในการประกอบพิธียกยอดฉัตร ขึ้นสู่ยอด “พระธาตุขาวสิริกัญไชย” สำนักสงฆ์ปิตานุสรณ์ ต.แม่กาษา

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ. และภริยา เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส เข้าร่วมในการประกอบพิธียกยอดฉัตร ขึ้นสู่ยอด “พระธาตุขาวสิริกัญไชย” สำนักสงฆ์ปิตานุสรณ์ ต.แม่กาษา

โดยมี ท่านพระครู เมธากิจโกศล ที่ปรึกษาเจ้าอำเภอแม่สอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนาย รุ่งศักดิ์ เถื่อนแก้ว นายก อบต.แม่กาษา รวมทั้งศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ สำนักสงฆ์ปิตานุสรณ์ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น