นายก อบจ.เชียงราย เยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

วันที่ 24 ม.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการก่อสร้างหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยผ่านโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ มากมาย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ตระหนักดีว่าโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ มีคุณค่าต่อการศึกษาและมีความหมายต่อปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมาก จึงได้จัดสร้างหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ “ ศาสตร์พระราชา ” ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เรียนรู้หลักการทรงงานในโครงการพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังเป็นเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2557 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ได้ทำการผลิตบัณฑิต โดยได้นำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตและการรับใช้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ในฐานะ “ รากแก้วของแผ่นดิน ” หอปรัชญารัชกาลที่ 9 แห่งนี้ จัดสร้างในลักษณะพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ( Live Museum ) ซึ่งประกอบด้วยห้องจัดนิทรรศการถาวรและห้องนิทรรศการหมุนเวียนที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 และ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี

ในการนี้ นายก อบจ.เชียงราย เชิญชวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน

โดย เวลาการให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น
รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 11.00 น
รอบที่ 2 เวลา 11.00 – 12.00 น
รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.00 น
รอบที่ 4 เวลา 14.00 – 15.00 น

เบอร์โทร 053 – 776009
Line : crrukingrama9
www.philosophyking.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น