อบต.บ้านกาศประชุมสภาครั้งที่2 และร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้กักตัวป้องกันโควิด19

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมานะ กาศโอสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาศ

ในบ่ายวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00 น. นายมานะ กาศโอสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต.บ้านกาศในพื้นที่ และผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่ร่วมมอบน้ำ ไข่ และข้าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด-19 ที่กักตัวที่บ้านในหมู่ที่ 5 บ้านหนองช้างน้ำ และหมู่ที่ 3 บ้านกาศใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น