กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ จัดการประชุมส่วนราชการหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนและการวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง

เมื่อ 24 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ จัดการประชุมส่วนราชการหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนและการวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง (ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและสถาบันหลักของชาติ) ตามโครงการกำกับติดติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย อ.เมือง จว.ช.ร.โดยมี พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้บูรณาการประสานงานร่วมกันพร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและสถาบันหลักของชาติ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น