เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 4-6 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 65  ที่ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิษณุ วิทยาวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมงานฮอมปอยแม่ข่า ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ตามมาตรการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าให้สวยงามเป็นธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน จิตอาสา และหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามวิสัยทัศน์แผนแม่บทคลองแม่ข่า (พ.ศ. 2561-2565) “คลองสวย น้ำใสไหลดี ชุมชนมีสุข”
ทั้งยังเป็นการร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และให้เมืองเชียงใหม่เป็นนครแห่งดอกไม้งาม (Flower City) สมตามคำขวัญประจำจังหวัด “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์” และส่งเสริมให้มีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่า ซึ่งเป็น 1 ในไชยมงคล 7 ประการของเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นแม่น้ำแห่งบุปผชาติที่งามตา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ำ
กิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งตรงกับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ “ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม”ในรูปขบวนแห่บุปผชาติทางเรือในคลองแม่ข่า เริ่มจากท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ ถึง ท่าน้ำช้างม่อยเก่า ระยะทางไป-กลับประมาณ 800 กิโลเมตร โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมขบวนเรือบุปผชาติ ได้ที่สะพานวิชยานนท์
สำหรับเรือที่เข้าร่วมแห่ขบวน ประกอบด้วย เรือบุปผชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เรือบุปผชาติของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน, เรือบุปผชาติของสถานศึกษา, เรือบุปผชาติของภาคเอกชน, เรือบุปผชาติของชุมชน, เรือบุปผชาติของวัด/สมาคม/ชมรม/สโมสร/มูลนิธิ/ฯลฯ และเรือบุปผชาติของชุมชนนานาชาติ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น