นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวโควิด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพให้กับ ผู้กักตัวเสี่ยงสัมผัสสูงโรคโควิด จำนวน 7 ครอบครัว ที่บ้านทุ่งแล้ง อ.แม่สะเรียง ขณะที่ อ.ขุนยวมพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 16 ราย สาเหตุไปพื้นที่เสี่ยงพบติดเชื้อและไม่กักตัวรวมไปถึงไม่ยอมฉีดวัคซีน หวั่นระบาดหนักในเร็ววันนี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ แม่สะเรียง ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามและมอบถุงยังชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ บ้านทุ่งแล้งหมู่1 และบ้านแม่สะลาบ หมู่ 8 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น 7 ครอบครัว โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยเสนอนวัตกรรมการจัดทำถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( Asphaltic Concrete ) และถนนผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีสเม้นชั้นเดียว ( Single Surface Treatment ) โดยใช้ถนนดินซีเมนท์ เป็นการต่อยอดนวัตกรรมถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างสายทางสายรอง เพื่อให้เป็นเส้นทางคมนาคม การขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สืบเนื่องจากที่ อบจ.เชียงราย ได้คิดต่อยอด คิดค้นนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ มีฝุ่นเมื่อถึงฤดูแล้ง เป็นโคลนเมื่อถึงฤดูฝน ถนนที่ได้รับการปรับปรุงจากนวัตกรรมนี้มีความคงทน แข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมและยังสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น