แบงก์ชาติ ก.ล.ต. กระทรวงการคลังเคาะ! ห้ามใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ชำระค่าสินค้าบริการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ กระทรวงการคลัง (กค.) ได้เห็นความจำเป็นในการกำกับดูแลและควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล โดย “ห้ามนำสินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ และจะมีแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมต่อไป

 


เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจในลักษณะให้บริการ ชักชวนหรือแสดงตนว่าพร้อมจะให้บริการแก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียร ภาพระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงเป็นความเสี่ยงต่อประชาชนและธุรกิจ อาทิ ความเสี่ยงจากการสูญมูลค่า ที่เกิดจากความผันผวนของราคา ความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล หรือการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจตามกฎหมายในการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล

สำหรับบริการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภท ที่เป็นประโยชน์ต่อนวัต กรรมทางการเงินและไม่สร้างความเสี่ยงเชิงระบบ โดยคำนึงถึงทั้งการเพิ่มศักยภาพของระบบการเงินของประเทศ และประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น