ศปป.5 กอ.รมน. จัดประชุมอบรมสัมมนา สื่อมวลชน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่เชียงใหม่

เมื่อเช้าวันที่ 26 มกราคม 2565 ที่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมอบรมสัมมนา 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 200 คน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี เฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างสรรค์สื่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมี ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. (ศปป.5 กอ.รมน.) ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน” และ “พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม” ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนทุกภูมิภาค ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคนิคที่ทันสมัย และช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอ และเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนประจำภูมิภาค ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ (จชต.)

สำหรับการจัดประชุมอบรมสัมมนา 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ครั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม จะถูกคัดเลือกผู้นำกลุ่ม รุ่นละ 100 คน และ 140 คน เพื่อลงศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิต อัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดชายแดนใต้พร้อมทั้งการเสริมศักยภาพด้านการผลิตสื่อ เพื่อเป็นผู้นำสื่อคุณภาพทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยากรจากพื้นที่ดำเนินการ

ด้าน พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. ได้กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าว เพื่อมุ่งหวังให้เกิดพัฒนาศักยภาพ และสร้างทัศนคติเชิงบวก โดยใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะในแง่มุมของการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ในบทบาท และหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี มีคุณธรรม และเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เป็นสื่อมวลชนคุณภาพอย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น