(มีคลิป) กรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลจิตอาสา อำนวยความสะดวกฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19

เมื่อ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. กรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองลาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 3 Pfizer ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มีประชาชนในพื้นที่ อำเภอคลองลานฯ มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ จำนวน 1,170 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความพึงพอใจ ที่ได้การรับการบริการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้กำลังพลจิตอาสาของหน่วย ได้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น