พช.อ.สูงเม่น ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฎิรูปที่ดินพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.สูงเม่น

เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ 3 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการ อ.สูงเม่น  มอบหมายให้ น.ส.จีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน (พัฒนากรประจำตำบล) ร่วมกิจกรรมที่สำนักงานการปฎิรูปที่ดิน จ.แพร่ (ส.ป.ก.แพร่) นำกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฎิรูปที่ดิน อ.ร้องกวาง จำนวน 10 ราย มาศึกษาดูงานพื้นที่  โคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ 3 ต.สูงเม่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร โดยการให้ความรู้แนวคิดและหลักการตามลำดับขั้นของการพัฒนาการทำเกษตรของตนได้ เกษตรกรสามารถวางแผนและออกแบบพื้นที่ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ได้ ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น