กอ.รมน.เฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างสรรค์สื่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 มกราคม 2565 ที่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมอบรมสัมมนา 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 200 คน พลโท​ ธ​ิ​ติ​ชัย​ ปรีชา​ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ​ที่​5​ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร​เป็น ประธานเปิดการประชุม ” พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ” และ พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนรวม ” ซึ่ง กอ.รมน. โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. (ศปป.5 กอ.รมน ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน” และ “พัฒนาศักยภาพสื่อมวลซนแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนทุกภูมิภาค ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคนิคที่ทันสมัย และช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอ และเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนประจำภูมิ ภาค ที่ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมใน จชต.ต่อไปในการนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ได้แก่ สื่อมวลชนทุกแขนง และได้มีการจัดอบรมภูมิภาคละ 2 รุ่น ๆ ละ 200 ท่าน


สำหรับการจัดประชุมอบรมสัมมนา 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จะถูกคัดเลือกผู้นำกลุ่ม รุ่นละ 100 คน และ 140 คน เพื่อลงพื้นที่ศึกษาดูงานจ.นราธิวาส ด้านวิถีชีวิต อัตลักษณ์และพหุวัฒนธรมของชุมชนจังหวัดชายแดนใต้พร้อมทั้งการเสริมศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อเป็นผู้นำสื่อคุณภาพทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยากรจากพื้นที่ดำเนินการ

ทั้งนี้ พลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. ได้เนันย้ำและถึงความสำคัญการจัด
กิจกรรมดังกล่าว เพื่อมุ่งหวังให้เกิดพัฒนาศักยภาพ และสร้างทัศนคติเชิงบวกโดยใช้แนวทางปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะในแง่มุมของการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ ในบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี มีคุณธรรม และเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เป็นสื่อมวลชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น