กศน.เชียงใหม่ เปิดอบรมบรรยายผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาณ (new normal) สร้างเครือข่ายบุคลากร ในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึก

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องส่งถ่ายทอดสัญญาณ สำนักงาน กศน.จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอบรมบรรยายผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาณ (new normal) ไปยัง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.ทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักศึกษา กศน. จำนวนทั้งสิ้น 166 คน ชาย 48 คน หญิง 118 คน (ครู/ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 109 คน/นักศึกษา 57 คน) โดยอบรมผ่านโปรแกรม Zoom cloud Meeting ถ่ายทอด ณ ห้องชัยศรีภูมิ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่


มีวิทยากรประกอบด้วย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว (ป.) กก.ตชด.๓๓ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ให้การสนับสนุน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงใหม่/ผอ.ศอ.จอส.จ.เชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา นางชฎาภรณ์ เกตุสม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น