สพม.เชียงใหม่ นิเทศติดตาม รร.แม่แจ่ม ทางระบบออนไลน์

 

วันที่ 26 มกราคม 2565 ศึกษานิเทศก์โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลนิเทศติดตามโรงเรียนแม่แจ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนในการขอรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA ทางระบบออนไลน์ โดยคณะนิเทศติดตาม ประกอบด้วย ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วัตถุประสงค์ของการนิเทศติดตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมโรงเรียนในการเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBECQA ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว : ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์

ร่วมแสดงความคิดเห็น