กำนันเพ็ญ กำนัน ต.สูงเม่นผู้ใหญ่สำราญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่12 ต.หัวฝาย ลุยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

……….เมื่อวันที่26มกราคม 2565 เวลา 12.00 น นายเพ็ญ ก่อกอง กำนัน ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต สูงเม่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อ.ส.ม ออกให้คำแนะนำ ในการกั้กต้ว กลุ่มเสี่ยง ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไวรัส โควิด 19 ในพื้นที่ ม.8 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
………ในวันเดียวกันนี้เวลา 14.00น. นาย สําราญ โด่งดัง ผญบ. หมู่ที่ 12 ตําบลหัวฝายพร้อมด้วย นางสาว สมฤทัย กวาวสิบสาม ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นางสาว โชติกา ธนโชติวาณิช พนักงานบริการได้ตรวจหาเชื้อ รอบที่สอง
จํานวน 7 คน ที่สัมผัสเสี่ยงสูง ผลตรวจออกมาเป็นลบ และได้แนะนําการปฏิบัติตัว ให้เป็นไปตาม มาตรการ ของสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น