มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดแพร่

…….เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดพิธีการทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดแพร่ จำนวน 11 โรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 2. โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 3. โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 4. โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 5. โรงเรียนลองวิทยา 6. โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 7. โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 8. โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 9. โรงเรียนสองพิทยาคม 10. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 11. โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานและร่วมแสดงความยินดี โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้
1. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2. ปลูกฝังเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้เป็นกำลังสำคัญ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ด้านวิชาการ การวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมจับมือบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ และทุกหน่วยงาน พัฒนาเยาวชน ประชาชน พี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทางด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น