(มีคลิป) กฟผ. จัดกิจกรรมปลูกป่าเศรษฐกิจ จ.น่าน ภายใต้โครงการ ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม พร้อมเดินหน้าส่งมอบห้องเรียนสีเขียว 2021

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บ้านพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานพิธีมอบห้องเรียนสีเขียว 202 1 แก่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนราชปิโยรลา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และเปิดกิจกรรม Kick off ปลูกป่าเศรษฐกิจในโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายในการจัดการปัญหาด้านคุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศรวมถึงเพิ่มการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้บริหาร กฟผ. หน่วยงานราชการ หน่วยงานพันธมิตร นักเรียน นักศึกษา และชุมชนกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสี,ขียว ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารจำนวน 15 โรงเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการจัดตั้งห้องเรียนสีเขียว หรือ Smart Green Learning Room พร้อมสื่อการเรียนรู้และติดตั้ง Scnsor for A!! สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทั้ง:นรูปแบบ On-site และ Vitual Learningที่สามารถถ่ายทอดไปยังโรงเรียนอื่น  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และแบ่งปันความรู้ในขณะเดียวกัน ยังมีการจัดตั้งชุมนุมห้องเรียนสีเขียว เพื่อสร้างพลังเยาวชนให้มีองค์ความรู้ เกิดความตระหนัก และสามารถเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมค้านอนุรักษ์หลังงานและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันได้อย่ างยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล โรงเรียน ตลอดจบการขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ รวมถึงจัดทำตารางแผนกิจกรรมเรือข่ายห้องเรียนสีเขียว ไห้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านอนุรัษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ เป็นรูปธรรมตลอตปีการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ

สำหรับการปลูกป่าที่จังหวัดน่านในครั้งนี้ เป็นป่าเศรษฐกิจมี จำนวน 19 ไร่ ที่        บ้านพงษ์ อำเภอสันติสุข โดยก่อนหน้านี้ กฟผ. ได้ร่วมมือกับพันธมิตร ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่จังหวัดน่าน มาตั้งแต่ ปี 2537-2561 ทั้งป่าสงวนแห่งชาติ ป่าต้นน้ำ ป่าชุมชน รวม 105,800 ไร่ ครอบคลุม 12 อำเภอ สามารถดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้ทั้งสิ้นประมาณ 100,000 ตัน CO2

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงพลังงาน มีนโยบายในการยกระดับการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 – 2070  โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมจึงเป็นโครงการสำคัญที่สนองนโยบายดังกล่าว และนำมาปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที สามารถสร้างประโยชน์ในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอน ช่วยชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า ซึ่งการดำเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือและการรวมพลังกันของทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังและแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศ เพื่ออนาคตของประเทศไทยและคนไทยทุกคน
ด้านนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร  ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของ กฟผ. เป็นโครงการที่สนองนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายปลูกป่า จำนวน 1,000,000 ไร่ ภายในระยะเวลา 10 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2565-2574 โดยได้ดำเนินการปลูกป่าทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจและป่าชายเลน เพื่อดูดซับและกักเก็บคาร์บอนมากกว่า 1.2 ล้านตัน CO2 ต่อปี และคาดว่าตลอดระยะเวลาโครงการฯ จะสามารถดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้ทั้งสิ้นประมาณ 23.6 ล้านตัน CO2 และ กฟผ. ยังได้วางแนวทางการดูแลและบำรุงรักษาป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2583 ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและพันธมิตร เพื่อตรวจติดตามอัตราการรอดตาย และอัตราการเติบโตของกล้าไม้ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการตรวจติดตาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น