ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง(คนใหม่)

เนื่องในโอกาสที่ นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยที่ผ่านมาท่านได้ตั้งใจทำงานอย่างหนัก เพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดถือพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก และทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เน้นให้พี่น้องประชาชนมีความสุข และเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ให้ได้อย่างแท้จริง ท่านจึงเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนชาวพะเยาเป็นอย่างมาก และท่านเองก็เป็นคนจังหวัดพะเยา

ดังนั้นท่านจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาบ้านเมืองพะเยา ให้เจริญไม่ด้อยไปกว่าจังหวัดอื่น ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ท่านได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากมาย อาทิเช่น การร่วมสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ พะเยา ผลักด้นพะเยาเมืองรักษ์นกยูงและสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการพัฒนาเมือง พัฒนากว๊านพะเยา ด่านชายแดนบ้านฮวก และหอระฆังจุดชมวิว วัดพระธาตุจอมทอง เป็นต้น ดังนั้นในโอกาสที่ท่าน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น