เชียงราย จัดส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพิ่มช่องทางการตลาด กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

วันที่ 28 ม.ค. 65 นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย หน่วยงานราช หน่วยงานเอกชนและประชาชน เข้าร่วมงานและอุดหนุนสินค้ากลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ บริเวณลานสนามบินเก่าฝูงบิน 416 อำเภอเมืองเชียงราย
ภายในงานมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าจากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาทิ กลุ่มหัตถกรรมบ้างป่าบงเหนือ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กลุ่มผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแฮรด์เมด จำนวนมากกว่า 20 ร้านค้า โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก ส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น หนุนเศรษฐกิจ ฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมในความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเครือข่ายเชียงราย ที่ได้จัดทำกิจกรรมที่ดี ที่ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน และช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งยังได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความหลากหลายมารวมกันไว้ที่เดียว อันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ และเป็นการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย อีกด้วย

สำหรับโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งอยู่ที่นิทรรศการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดปี 2565 โดยมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 6 ก.พ. 65 ที่บริเวณลานสนามบินเก่าฝูงบิน 416 อำเภอเมืองเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น