นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยสัก ประจำปีการศึกษา 2564

เวลา 08.00 น. วันที่ 29 ม.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยสัก ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยนายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน นางอัญญลักษณ์ กายาไชย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายอำนาจ ทาจินา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยสัก จำนวน 9 โรง ระหว่างวันที่ 26-29 ม.ค. 65 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านร่องเผียว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน

ในการนี้ นางอทิตาธร กล่าวว่า กีฬาเป็นสื่อพัฒนาเยาวชนให้ค้นพบตัวตนในทักษะความสามารถ และกีฬา อีกทั้งกีฬายังเป็นหนึ่งใน 13 นโยบาย อีกด้วย นก พร้อมส่งเสริม สนับสนุน ให้กีฬาเข้ามามีส่วนสำคัญกับเยาวชน สร้างโอกาสและสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชน มีพื้นที่สร้างสรรค์ โดยใช้กีฬานานาชนิด ในการค้นหา สร้างเยาวชนช้างเผือก ด้านกีฬาสู่สากล กีฬาประจำท้องถิ่น กีฬาคนพิการ รวมไปถึงส่งเสริมให้เยาวชนทั่วไป ทำกิจกรรม เล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ วางรากฐานเรื่องกีฬา มาตั้งแต่ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ มุ่งสู่การเป็นกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับสากลและนักกีฬาอาชีพต่อไป

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย และกลยุทธ์ที่ 4.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ร่วมแสดงความคิดเห็น