คณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.เชียงใหม่ ประชุมกำหนดแผนติดตาม สอดส่องโครงการฯ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมกำหนดแผนติดตามสอดส่องโครงการ ตามแผนปฎิบัติราชการ ปี 65 มุ่งความคุ้มค่า โปร่งใสประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 15 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดแผนติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญ ๆ ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการธรรมาธิบาล จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดการติดตามงาน ให้ครอบคลุมพื้นที่ เน้นการแนะนำส่งเสริมเชิงบวก พร้อมช่วยทำหน้าที่ติดตาม สอดส่อง โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งคอยกระตุ้นและประคับประคองให้หน่วยงานดำเนินการโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ผลักดันส่งเสริมให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหารือกำหนดแผนเพื่อลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และสอดส่องโครงการตามแผนปฎิบัติราชการ ปี 2565 โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติลงพื้นที่ติดตามโครงการโดยแบ่งเป็น 3 โซน ทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย พื้นที่โซนเหนือ โซนกลาง และโซนใต้

นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ว่า มีหน้าที่ในการสอดส่อง ติดตามโครงการ แผนงานต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน และเป็นการกระตุ้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยจะเข้าไปดูรายละเอียดโครงการ ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร เพื่อจะช่วยผลักดันโครงการเหล่านั้นให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งขอให้ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวัง สอดส่อง พร้อมแจ้งข้อมูลเพื่อทำให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ในการใช้งบประมาณของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น