ชลประทานจ้างงาน 3.8 หมื่นราย เชียงใหม่ติดโผจ้างแรงงานเพียบ รายได้สูงสุด 8.7 หมื่นบาท

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าตามนโยบายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดคุณภาพน้ำ และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เป็นต้น

มีการว่าจ้างแรงงานทั่วทุกภาคปัจจุบันจ้างแรงานแล้ว 36,856 คน ปี 2565 มีแผนจัดจ้าง 75,000 คน วงเงินงบ
ประมาณ 4,465 ล้านบาท ระยะเวลาการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 1-10 เดือน วงเงินจ้างแรงงานต่อคน ประมาณ 8,700-87,000 บาท จังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ คือ เชียงใหม่ 2,732 คน กาฬสินธุ์ 2,025 คน และอุบลราชธานี 1,981 คน

ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460ในส่วนของการถ่ายโอนภารกิจในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ กรมชลประทาน จะมีภารกิจที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ 2545 นั้นมี8 รายการ ได้แก่


1.การดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง โครงการชลประทานขนาดเล็ก
2.การดูแลรักษาทางน้ำ
3.การดูแลรักษา ปรับปรุง โครงการชลประทานระบบท่อ
4.การบำรุงรักษาทางชลประทาน
5.โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ
6.จัดสรรน้ำในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้ำ
7.งานสูบน้ำนอกเขตชลประทาน และ
8.โครงการถ่ายโอนการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

และตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551มีเพิ่มอีก 2 รายการ ได้แก่
1.การก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2.การดูแลชลประทานขนาดเล็ก(ตามแผนปฏิบัติการฯฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 รวมรายการที่ถ่ายโอนทั้งสิ้น 10 รายการ
” ปัจจุบันมีการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท.ทั่วประเทศไปแล้ว 18,760 รายการ จาก 19,349 รายการ โดยแต่ละสำนัก
งานชลประทาน ได้ดำเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้ อปท. ตามขั้นตอน กระบวนการที่กำหนดแล้ว ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น