สร้างสมานฉันท์ในสังคมด้วย “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

รุกแผน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” สร้างสมานฉันท์ในสังคมด้วยหลักพุทธศาสนา

นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

โดยพระครูสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะ จ.แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ รองเจ้าคณะอ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมฯ ในการประชุมครั้งนี้มี คณะสงฆ์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมสำนักงานวัฒนธรรม จ.แม่ฮ่องสอน ตัวแทนพัฒนาชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน กำนัน ต.หมอกจำแป่, นายก อบต.หมอกจำแป่ ,สภ.หมอกจำแป่ , ผอ.ร.ร.บ้านห้วยขาน ,ส.อบจ.เขต 3 ,อสม.บ้านห้วยขาน

และปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ ที่ประชุมฯ มีมติคัดเลือก วัดห้วยขาน ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนต้นแบบ ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดห้วยขาน ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น