ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2565 รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย

👨‍👩‍👧ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองทุกระดับชั้น 📌เข้าร่วมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
🎈ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.30 น..
🎈🎈ในช่องทางการสื่อสารดังนี้

  1. App Webx ตามลิ้งนี้ (จำกัด 1,000 คน) https://thaibrothers-hr.webex.com/meet/fsghrd
    Meeting Number: 158 995 8788
  2. เฟซบุ๊กโรงเรียน https://www.facebook.com/MC2475
  3. www.montfort.ac.th

📣📣ประกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 1 / 2565
🔺เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทาง “MC WE GO : SMART & SECURE” ปีการศึกษา 2565

➡️➡️เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและลดภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้กำหนดให้เป็นปี “MC WE GO : SMART & SECURE” ดังนั้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนในด้านต่างๆ 🔹โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 ดังนี้✅✅

ร่วมแสดงความคิดเห็น