กก. มท. ประกาศแต่งตั้ง คกก.คัดเลือกนักกีฬา

กก. มท. ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา ม. อาเซี่ยน

ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแต่งตั้ง คณะทำงานคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน ครั้งที่ 20 ที่ประเทศไทยจะเป้นเจ้าภาพ จัดแข่งขัน ที่ ม. ราชภัฏอุบลราชธานี มีอุดมศึกษา 11 ประเทศในอาเซี่ยนเข้าร่วมในการแข่งขัน

ด้วยคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ พิจารณาเห็นควรให้มีคณะทำงานคัดเลือกนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ให้เป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การคัดเลือกนักกีฬา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอประกาศคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน
ครั้งที่ 20 ดังมีรายนามต่อไปนี้

ชนิดกีฬาบาสเกตบอล นายธงชาติ พู่เจริญ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)
1.2 นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ (มกช. เชียงใหม่) (สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย) นายณัฐนนท์ จิตรพิลา(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) นายสมปอง บุญหล่ำ(มหาวิทยาลัยสยาม)

ชนิดกีฬากรีฑา พลตำรวจตรี สุระพงษ์ อาริยะมงคล (สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ) พลตำรวจตรี ศุภวณัฏฐ์ อาริยะมงคล(สมาคมกีฬากรีทาแห่งประเทศไทยฯ)

ประธานคณะทำงาน คณะทำงานและเลขานุการ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี (มหาวิทยาลัยมหิดล) นายเอกวิทย์ แสวงผล (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ) ร้อยตำรวจเอก กิตติศักดิ์ สุคนธ์ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) นางสาววัชรี ฤทธิวัชร(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ร่วมแสดงความคิดเห็น