(มีคลิป) อบรมการจัดทำผังน้ำน่าน รุ่นที่ 3

มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน จัดการฝึกอบรมการจัดทำผังน้ำหมู่บ้าน/ ตำบล รุ่นที่ 3 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมเทพบดินทร์พฤกษ์ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่านบูรณาการร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 38 จัดการฝึกอบรมการจัดทำผังน้ำหมู่บ้าน/ตำบล รุ่นที่ 3 โดยมี พล.ต. คณิศร อาสมะ รองหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนฯ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ มีกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ต.ศรีษะเกษ, ต.บัวใหญ่, ต.สถาน, ต.เชียงของ อ.นาน้อย, ต.ปิงหลวง, ต.เมืองลี อ.นาหมื่น รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีทีมวิทยากรเครือข่ายน้ำชุมชน เทิด ด้วย ทำ จังหวัดแพร่ ให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลที่ได้จากการทำผังน้ำหมู่บ้าน/ตำบล ทำให้ทราบแหล่งน้ำ น้ำต้นทุน ปริมาณความต้องการน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำการเกษตร เพื่อนำมาคำนวณสมดุลน้ำ รวมถึงปัญหาและความต้องการที่เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงาน/โครงการอันนำไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและยั่งยืน

ผังน้ำหมู่บ้าน/ตำบล ถือเป็นผังน้ำชุมชนขนาดเล็กแต่มีรายละเอียดของข้อมูลมากที่สุด เมื่อนำมาต่อรวมกันจะเกิดเป็นผังน้ำในระดับจังหวัดและลุ่มน้ำ สามารถนำมาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการน้ำในระดับจังหวัดและลุ่มน้ำต่อไปได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น