ทต.เด่นชัย เยี่ยม ร.ร.อนุบาล เปิดเรียนวันแรก

นายก ทต.เด่นชัย เยี่ยมเปิดวันแรก ร.ร.อนุบาล ทต.เด่นชัย พบการป้องกันโควิด-19 เป็นไปตามมาตรการ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ผู้ปกครอง ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัยเปิดเรียนวันแรกเมื่อเช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. ที่ ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบล เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ นำโดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีฯ น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรีฯนางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย ดร.จีราวัจน์ จันทสิทธิ์ ผก.กองหารศึกษาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ น.ส.อุษา มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ได้เดินทางไปตจรวจเยี่ยมพบปะ ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง นักเรียน ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย โดย มีนางงามจิตร แกล้วกล้า ผอ.ร.ร.อนุบาลฯ นำคณะครูให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ในการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน อาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ พบว่า ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างเคร่งครัด ในปีการศึกษา 2565 ร.ร.อนุบาลฯ มีนักเรียน 219 คน มีบุคลากรครู 18 คน ครูต่างชาติ 1 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น