สพป.แพร่ เขต 2 ติดตามการเปิดเรียน

สพป.แพร่ เขต 2 ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ตรวจอุปกรณ์และความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และพบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย ของโรงเรียนวัดศรีดอก

จากนั้น ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ตรวจอุปกรณ์และความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และพบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย ของโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์

ในวันเดียวกันนี้ นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ ไชยบุตร ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และพบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย ของโรงเรียนบ้านวังลึก

ทางด้านนายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยนางนววรรณ วุฒิ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และพบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย ของโรงเรียนบ้านปิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น